گردش کار ثبت نام کارآموزی

‌دوره کارآموزی به منظور آشنایی با صنایع مرتبط با رشته تحصیلی تنظیم شده و معمولا در تابستان به مدت ۳۲۰ ساعت کاری (معادل ۸ هفته) انجام می شود. الزامی است که دانشجو تا پیش از شروع دوره حداقل ۱۰۰ واحد درسی گذرانده باشد.

در صورت داشتن شرایط فوق و تمایل به انجام دوره باید به نکات زیر دقت شود:
​​​​​​​

مراحل پیش از شروع دوره کارآموزی:

در صورتی‌که متقاضی انجام کارآموزی در اماکن سهمیه‌دار اعلام شده توسط دانشکده هستید بخش الف و در صورتی‌که متقاضی انجام کارآموزی در سایر محل‌های دیگر هستید بخش ب را مطالعه و پیگیری نمایید.

الف- اماکن سهمیه

۱.     دریافت فرم‌های ثبت نام کارآموزی از دفتر ارتباط با صنعت

۲.      پیگیری اطلاعیه‌های تابلوی ارتباط با صنعت دانشکده جهت آگاهی از سهمیه‌های موجود

۳.      پر کردن فرم ثبت نام کارآموزی (بخش عمومی و بخش الف)

۴.      دریافت معرفی‌نامه از سرپرست ارتباط با صنعت دانشکده

۵.      مراجعه به محل مربوطه و شروع کارآموزی در تاریخ مندرج در معرفی‌نامه

 

ب- اماکن کارآموزی آزاد (خارج از محل‌های اعلام شده در سهمیه)

۱.        جستجوی مکان کارآموزی موردنظر توسط دانشجو و کسب موافقت شفاهی از صنعت مربوطه و مشورت با مدیر گروه مربوطه جهت تایید

۲.        پرکردن فرم ثبت نام کارآموزی در پیشخوان در سیستم گلستان

۳.        ارائه فرم کارآموزی تایید شده فوق پس از تایید ارتباط با صنعت در سیستم گلستان به صنعت مربوطه

۴.        مراجعه به محل مربوطه و شروع کارآموزی در تاریخ مندرج در معرفی‌نامه

۵.        اخذ نامه پایان کارآموزی از صنعت مربوطه و اپلود کردن در سیستم گلستان

۶.        ارسال نامه پایان کارآموزی و گزارش آن به استاد مربوطه در سیستم گلستان

۷.        درج نمره کارآموزی توسط استاد مربوطه

توجه:

  • لازم است مراحل فوق در چارچوب اعلام شده در جدول زمانی موجود در تقویم دانشگاه انجام شود.
  • موافقت نامه کتبی از شرکت (واحد صنعتی) را می توان به استاد کارآموزی ارسال نمود.