کارشناس

فرشید رستم زاده
کارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
پست الکترونیک: Farshidrostamzade@gmail.com
تلفن: 32248170 ​​​​​​​-۰۳۵
محل استقرار: سازمان مرکزی